Aktualności

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KATECHIZMU

6 prawd wiary.
1) Jest jeden Bóg.
2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre nagradza, a za złe karze.
3) Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6) Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.


Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog)
Jam jest pan, Bóg twój, który cię wywiódł z Ziemi Egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną;

 1. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno;
 2. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił;
 3. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi;
 4. Nie zabijaj;
 5. Nie cudzołóż;
 6. Nie kradnij;
 7. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu;
 8. Nie pożądaj żony bliźniego swego;
 9. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


Dwa przykazania miłości
1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich,

 1. a bliźniego swego jak siebie samego.
  Nowe przykazanie miłości
  Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem.


Pięć przykazań kościelnych
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac niekoniecznych;

2.Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty;

 1. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą;
 2. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a
  w okresach pokutnym powstrzymywać się od udziału w zabawach;
 3. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty
  Kościoła.


7 Sakramentów świętych
1. Chrzest; 2. Bierzmowanie; 3. Najświętszy Sakrament; 4. Pokuta; 5. Namaszczenie chorych; 6. Kapłaństwo; 7. Małżeństwo.


5 Warunków Sakramentu Pokuty
1. Rachunek sumienia; 2. Żal za grzechy; 3. Mocne postanowienie poprawy; 4. Szczera spowiedź; 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom.


3 Cnoty Boskie
1. Wiara; 2. Nadzieja; 3. Miłość.


4 Cnoty główne (kardynalne)
1. Roztropność; 2. Sprawiedliwość; 3. Umiarkowanie; 4. Męstwo.
Najważniejsze dobre uczynki
1. Modlitwa; 2. Post; 3. Jałmużna.
Uczynki miłosierne wobec ciała
1. Głodnych nakarmić; 2. Spragnionych napoić; 3. Nagich przyodziać; 4. Podróżnych w dom przyjąć; 5.Więźniów pocieszać; 6. Chorych nawiedzać; 7. Umarłych grzebać.
Uczynki miłosierne wobec duszy
1. Grzeszących upominać; 2. Nieumiejętnych pouczać; 3. Wątpiącym dobrze radzić; 4. Strapionych pocieszać; 5. Krzywdy cierpliwie znosić; 6. Urazy chętnie darować; 7. Modlić się za żywych i umarłych.
7 Grzechów głównych
1. Pycha; 2. Chciwość; 3. Nieczystość; 4. Zazdrość; 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu; 6. Gniew; 7. Lenistwo.
7 darów Ducha Świętego.
1. Dar mądrości; 2. Dar rozumu; 3. Dar rady; 4. Dar męstwa; 5. Dar umiejętności; 6. Dar pobożności; 7. Dar bojaźni Bożej.
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego; 2. Rozpaczać albo wątpić o łasce i miłosierdziu Bożym; 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej; 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej; 5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia; 6. Odkładać aż do śmierci pokutę i nawrócenie.
Grzechy wołające o pomstę do nieba
1. Rozmyślne zabójstwo; 2. Grzech sodomski; 3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot; 4. Zatrzymywanie zapłaty.
Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć; 2. Sąd Boży; 3. Niebo albo piekło.


Co to jest sumienie?
Sumienie jest to głos Boga w człowieku, który mówi: "To czyń, bo jest dobre; tamtego nie czyń, bo jest złe".
Sumienie należy wychowywać przez regularną pracę nad sobą, modlitwę i poznawanie zasad chrześcijańskiej moralności. Brak pracy nad sobą powoduje zdeformowanie sumienia.
Kiedy człowiek popełnia grzech?
Człowiek popełnia grzech, gdy: świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne (ten warunek nazywa się też „materią” grzechu.)
Czym jest grzech?
Grzech jest:
· obrazą Pana Boga,
· niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy,
· raną zadaną Kościołowi
· krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza.
Grzech może być ciężki (śmiertelny) lub lekki (powszedni).
Na czym polega grzech ciężki?
Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej.
Świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).
Na czym polega grzech lekki?
Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej lub przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.
Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?
Grzech ciężki:
· powoduje utratę łaski uświęcającej,
· sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło);
Grzech lekki:
· nie powoduje utraty łaski uświęcającej,
· lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych,
· sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu,
· przygłusza głos sumienia.
Jakie są źródła grzechu?
Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie.

Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?
a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,
b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.
Co oznacza słowo "bierzmowanie"?
Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas wierze.
Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?
Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze "wyciska" na duszy niezatarte znamię świadka Chrystusowego.
Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?
Przez chrzest otrzymujemy zadatek Ducha Świętego (prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa, czyli głoszenia Słowa Bożego, oddawania czci Bogu, przetwarzania świata), przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła), i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.
Jakich łask udziela bierzmowanie?
1) pomnaża łaskę uświęcającą,
2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,
3) daje 7 darów Ducha Świętego,
4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 Wymień 7 darów Ducha Świętego.
· Dar mądrości.
· Dar rozumu,
· Dar rady,
· Dar męstwa,
· Dar umiejętności,
· Dar pobożności,
· Dar bojaźni Bożej.

5Warunków Sakramentu Pokuty
1. Rachunek sumienia; 2. Żal za grzechy; 3. Mocne postanowienie poprawy; 4. Szczera spowiedź;

 1. Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom