Modlitwy wtorkowe przed ołtarzem św. Antoniego

 

Modlitwa:

K: Kłaniamy się Tobie św. Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy Cię pokornie, byś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.

Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają skuteczne Twoje wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy. Prosimy Cię święty Antoni, abyś nas w życiu wspomagał i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy przychodzą tutaj przed Twój ołtarz w swoich potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W: Amen.

Polecenie próśb i podziękowań:

K: Miłosiernemu i dobremu Bogu za wstawiennictwem świętego Antoniego Padewskiego dziękujmy za otrzymane łaski i polecajmy nasze prośby:

(Odczytanie próśb i podziękowań)

(DOWOLNIE:

Za Kościół święty, aby Bóg zawsze wzbudzał w jego szeregach apostołów wiary.

Za wszystkich chrześcijan, aby ich życie było świadectwem świętości Boga.

Za chorych, aby Bóg dał im cierpliwość w chorobie i przywrócił upragnione zdrowie.

Za smutnych i stroskanych, aby Pan Bóg ich pocieszył i udzielił pomocy.

Za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, za naszą Parafię i za wszystkich czcicieli Świętego z Padwy, byśmy naśladując Go, zasłużyli sobie na wieniec chwały w niebie.

Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie Cię błagamy, aby wszyscy, za których się modlimy, za wstawiennictwem świętego Antoniego doznali Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.)

I Litania do św. Antoniego Padewskiego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,                                                                         zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta,                           módl się za nami.

Święty Antoni, chwało miasta Padwy,

Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,

Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,

Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,

Święty Antoni, lilio czystości,

Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,

Święty Antoni, zwierciadło cnoty,

Święty Antoni, miłujący życie ukryte,

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,

Święty Antoni, żarliwy apostole,

Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,

Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,

Święty Antoni, przewodniku dusz,

Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary,

Święty Antoni, nauczycielu prawdy,

Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,

Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,

Święty Antoni, nawracający grzeszników,

Święty Antoni, zwalczający występki,

Święty Antoni, aniele pokoju,

Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,

Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,

Święty Antoni, postrachu złych duchów,

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,

Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego,

Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju,

Święty Antoni, Święty całego świata,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V: Módl się za nami, święty Antoni,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie,* a w przyszłym obdarzy wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
R.: Amen.

Modlitwa przed ołtarzem św. Antoniego

Święty Antoni, chwało Kościoła Bożego, który podnosisz wszystkich strapionych. Naśladując tych, którzy zostali wysłuchani, gdy za Twoim natchnieniem modlili się przy Twoim ołtarzu, ja także, najmniejszy Twój sługa z wielką ufnością, czczę Twój Obraz i Ciebie samego w nim uwielbiam. Pamiętaj, Mężu Boży, jak wielkim zaszczytem obdarzył Cię Kościół święty, skoro na ołtarzu Tobie poświęconym odnawia Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Proszę Cię zatem, abyś za wszystkich, tu uciekających się do Twej modlitwy, przed majestatem Bożym wstawiać się raczył. Oto przychodzę w moich potrzebach i udaję się do świętego ołtarza Twego z wielką ufnością, bo jesteś przecież nieprzebraną skarbnicą pociechy, do której wszystkim strapionym uciekać się każesz. Nie dopuść, patronie pomocy i rady, abym kiedykolwiek zagubił, utracił łaskę Bożą. Daj, abym zawsze radował się oraz w niej utwierdzał. Strzeż mnie i wspomagaj we wszystkich moich potrzebach. Amen.