I. Statut Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego „Husiatyńskiego” w Obornikach Śląskich

Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego „Husiatyńskiego” w Obornikach Śląskich, zwane dalej Sanktuarium, jest sanktuarium zatwierdzonym przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego Ks. Józefa Kupnego dekretem z dnia 10 stycznia 2019 r. zgodnie z przepisem kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Pełny tekst Statutu znajduje się tutaj

 

II. DEKRET o ustanowieniu Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego „Husiatyńskiego” w kościele parafialnym pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich z dn. 10.01.2019 r. 

Pełny tekst Dekretu znajduje się tutaj

 

Modlitwy wtorkowe przed ołtarzem św. Antoniego

 

Modlitwa:

K: Kłaniamy się Tobie św. Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy Cię pokornie, byś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.

Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają skuteczne Twoje wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy. Prosimy Cię święty Antoni, abyś nas w życiu wspomagał i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy przychodzą tutaj przed Twój ołtarz w swoich potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W: Amen.

Polecenie próśb i podziękowań:

K: Miłosiernemu i dobremu Bogu za wstawiennictwem świętego Antoniego Padewskiego dziękujmy za otrzymane łaski i polecajmy nasze prośby:

(Odczytanie próśb i podziękowań)

(DOWOLNIE:

Za Kościół święty, aby Bóg zawsze wzbudzał w jego szeregach apostołów wiary.

Za wszystkich chrześcijan, aby ich życie było świadectwem świętości Boga.

Za chorych, aby Bóg dał im cierpliwość w chorobie i przywrócił upragnione zdrowie.

Za smutnych i stroskanych, aby Pan Bóg ich pocieszył i udzielił pomocy.

Za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, za naszą Parafię i za wszystkich czcicieli Świętego z Padwy, byśmy naśladując Go, zasłużyli sobie na wieniec chwały w niebie.

Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie Cię błagamy, aby wszyscy, za których się modlimy, za wstawiennictwem świętego Antoniego doznali Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.)

I Litania do św. Antoniego Padewskiego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,                                                                         zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta,                           módl się za nami.

Święty Antoni, chwało miasta Padwy,

Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,

Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,

Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,

Święty Antoni, lilio czystości,

Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,

Święty Antoni, zwierciadło cnoty,

Święty Antoni, miłujący życie ukryte,

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,

Święty Antoni, żarliwy apostole,

Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,

Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,

Święty Antoni, przewodniku dusz,

Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary,

Święty Antoni, nauczycielu prawdy,

Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,

Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,

Święty Antoni, nawracający grzeszników,

Święty Antoni, zwalczający występki,

Święty Antoni, aniele pokoju,

Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,

Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,

Święty Antoni, postrachu złych duchów,

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,

Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego,

Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju,

Święty Antoni, Święty całego świata,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V: Módl się za nami, święty Antoni,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie,* a w przyszłym obdarzy wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
R.: Amen.

Modlitwa przed ołtarzem św. Antoniego

Święty Antoni, chwało Kościoła Bożego, który podnosisz wszystkich strapionych. Naśladując tych, którzy zostali wysłuchani, gdy za Twoim natchnieniem modlili się przy Twoim ołtarzu, ja także, najmniejszy Twój sługa z wielką ufnością, czczę Twój Obraz i Ciebie samego w nim uwielbiam. Pamiętaj, Mężu Boży, jak wielkim zaszczytem obdarzył Cię Kościół święty, skoro na ołtarzu Tobie poświęconym odnawia Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Proszę Cię zatem, abyś za wszystkich, tu uciekających się do Twej modlitwy, przed majestatem Bożym wstawiać się raczył. Oto przychodzę w moich potrzebach i udaję się do świętego ołtarza Twego z wielką ufnością, bo jesteś przecież nieprzebraną skarbnicą pociechy, do której wszystkim strapionym uciekać się każesz. Nie dopuść, patronie pomocy i rady, abym kiedykolwiek zagubił, utracił łaskę Bożą. Daj, abym zawsze radował się oraz w niej utwierdzał. Strzeż mnie i wspomagaj we wszystkich moich potrzebach. Amen.

Witaj nam witaj

1. Witaj nam witaj Święty Antoni
Witaj w świątyni naszej Patronie
Hołd Ci niesiemy serc Ci oddanych
Nasz Opiekunie dobry kochany

2. Szatą piękności łaski odziany
Jak kwiat najlepszy ziemi wybrany
Przyjm nasze hołdy, modlitwy dary
I złącz je z cudem Boskiej ofiary

3. Smutek w wesele przemieniasz każdy
Szatańskie w ludziach gromisz najazdy
Gdyś jest wezwany na pomoc spieszysz
Orędowniku cierpiącej rzeszy

 Jeżeli szukasz cudów   

1. Jeżeli szukasz cudów Antoniego
Spojrzyj na cały okrąg świata tego
Poznasz jak słynie w każdej krainie
I ciebie Jego ratunek nie minie

Ref. O Święty Antoni, o Święty Antoni
Niech nas przed Bogiem
Twoja prośba broni Twoja prośba broni

2. Jeżeli śmierci lękasz się bez miary
Znikną sprzed oczu okropne poczwary
Od Antoniego we dnie i w nocy
Nie przestań prosić przemożnej pomocy
Ref.

3. Niebezpieczeństwem jeśliś zagrożony
Proś Antoniego do twojej obrony
Zasadzek wiele unikniesz śmiele
A On rozproszy twe nieprzyjaciele
Ref.

 Bądź pozdrowiony   

(mel. Serdeczna Matko)

Bądź pozdrowiony przemożny Patronie
Święty Antoni, którego obronie
Z ufnością wielką dziś się polecamy
W potrzebach naszych pomocy wzywamy

Tyś opiekunem, bratem, przyjacielem,
Tyś przewodnikiem i nauczycielem
Niech z Twą pomocą, pewni Twej opieki
Idziemy śmiało w świat Boży daleki

Wyproś pokorę, czystość sercu memu
Niech zawsze służę wiernie Panu memu
Prowadź mnie drogą co wiedzie do nieba
Naucz jak walczyć i zwyciężać trzeba.

 Święty Antoni dzieci twe   


1. Święty Antoni dzieci Twe,
Tobie oddają życie swe
Gdy przyjdzie trwoga czarna złowroga
ochraniaj dzieci Twe

Ref. Święty Antoni, Święty Antoni
ochraniaj dzieci Twe (2x)

2. Święty Antoni prowadź nas,
przez każdą burzę w każdy czas
W Ciebie wpatrzeni, Tobą olśnieni,
w niebo niech dążym wraz

Ref. Święty Antoni, Święty Antoni,
w niebo niech dążym wraz (2x)

3. Święty Antoni ratuj nas,
gdy przepaść grzechu wciąga nas
Przed tronem Bożym kiedy się korzym,
polecaj Bogu nas

Ref. Święty Antoni, Święty Antoni,
polecaj Bogu nas (2x)

Święty Antoni z chlebem   

Ref. Święty Antoni
z chlebem dla biednych
Naucz nas szukać, prawdy i Boga,
na dzień powszedni

1.W wielu pomyłkach i błędach
Na życia zawiłych drogach
Szukamy prawdy i piękna
Dobroci ludzkiej u Boga
Ref.
2. W prostocie stoisz przed nami
Z chlebem powszednim i z wiarą
Z Dzieciątkiem Bożym na ręku
By dać je tym co szukają
Ref.
3. Gdy zginę Bogu jak drachma
Jak splątana owca
Pomóż mi drogę odnaleźć
Do mego Boga i Ojca
Ref.

Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego

 1. Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego,

wszelkich łask dowody odbierzesz od niego.

 1. Morze się ucisza, czarty uciekają,

umarli na nowo do życia wracają.

 1. Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,

z rąk i nóg pojmanych okowy spdają.

 1. Kalecy się cieszą ciałą uzdrowieniem,

zguby się znajdują za ufnym westchnieniem.

 1. W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy,

i w każdtm nieszczęściu na ratunek spieszy.

 1. Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą

i z padewczykami sławę jego głoszą.

 1. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,

chwała za tę władzę daną Antoniemu.

 Pieśń do Świętego Antoniego   


O, jakżeś uszczęśliwiony, że Jezusa w rękach masz
Antoni błogosławiony, Cudotwórco, Ojcze nasz
My przed Tobą tu stajemy- przed Ołtarzem u stóp Twych
I cześć Bogu oddajemy, że łask wiele dał Ci swych

My się Tobie oddajemy, ufni w świętą pomoc Twą
Relikwie ucałujemy byś nas wziął w opiekę Swą
I zjednał nam dary Nieba zasługami modłów swych
Ubogim przysporzył chleba a strapionym pociech Twych

Niech wielbiony od nas będzie, miłosierny Bóg i Pan
Jezus Chrystus zawsze, wszędzie dla miłości Swoich Ran
Który Słudze Antoniemu mocy Swojej cuda dał
Aby kto westchnie do Niego, upragnioną pomoc miał

MODLITWY

Modlitwa dziękczynna

Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich, który poświęciłeś się ludziom biednym i nieszczęśliwym, a także i nasze prośby raczyłeś zanieść przed oblicze Boga, przyjmij jako wyraz wdzięczności tę pokorną modlitwę i ofiarę dla ubogich. Niech ten nasz skromny dar będzie miły Bogu i posłuży na pomoc dla biednych. Wspieraj nas wszystkich, święty Antoni, swym potężnym wstawiennictwem w potrzebach naszych duchowych i doczesnych przez całe życie, a szczególnie w ostatnich latach naszego życia i w chwili śmierci. Amen. Święty Antoni Padewski, dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakie mi wyprosiłeś u miłosiernego Boga.

 

Modlitwa rodziców za dzieci

Święty Antoni z Padwy, piastunie najmilszego Dzieciątka Jezus, oddaję pod twoją szczególną opiekę moje dziecko, ufając twojej miłości i dobroci. Proszę cię, rozpalaj je w wierze ku Bogu, umacniaj je w czystości i świętości, ochraniaj przed złem tego świata i prowadź po drogach życia do Jezusa Chrystusa, który pragnie, aby wszystkie dzieci przychodziły do Niego. Niech zajaśnieje twoja miłość, łaskawość i świętość, aby wszyscy poznali najświętsze oblicze Ojca Niebieskiego, Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego Pocieszyciela. Amen. 

 

Modlitwa dziecka do św. Antoniego

Święty Antoni z Padwy, serdeczny przyjacielu Dzieciątka Jezus, weź w opiekę mnie, który obieram cię dzisiaj za swego patrona, orędownika, opiekuna i przewodnika. Postanawiam mocno za twą przyczyną i twym przemożnym wstawiennictwem zawsze iść drogą wiary, nadziei, miłości Boga i bliźniego. Bądź dla mnie obrońcą przed złem i przewodnikiem na drodze życia doczesnego i szczęścia wiecznego w niebie. Amen.

 

Modlitwa o otrzymanie zgubionych i skradzionych rzeczy 

Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zgubionej, której bezskutecznie szukam. Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, błądzący – dobrą radę, uciśnieni – pociechę, opętani – uwolnienie, trędowaci – oczyszczenie, więźniowie – wolność, podróżujący – pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni – swój majątek, znajdujący się w niebezpieczeństwie – ocalenie, a wszyscy cierpiący – pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy owoców Twego wstawiennictwa u tronu Bożego. Wyjednaj mi łaskę, abym ja także był jednym z tych, którzy doznali Twojej pomocy. Polecam Twej opiece to co mi skradziono, a jeżeli zgadzam się to z wolą Bożą, to spraw, abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Twojej chwale. Amen.

 

Modlitwa o dobry wybór stanu

O Boże i Panie, który wszystkim miłościwie rządzisz i zawiadujesz, proszę Cię przez ten nader miły Tobie wybór stanu, jaki obrał sobie po dokładnym namyśle i wytrwałej modlitwie święty Antoni, prowadź i mnie podobną drogą do takiego stanu, jaki jest według Twej woli i Twego upodobania. Chcę w nim, przy pomocy Twej łaski, Tobie wiernie służyć, być pożytecznym dla moich bliźnich i osiągnąć szczęście już tu na ziemi oraz w wieczności. Przez wstawiennictwo świętego Antoniego proszę Cię, Duchu Święty, byś mnie oświecał i prowadził po prawdziwej drodze do szczęśliwej wieczności. Amen.

 

Modlitwa w chorobie

Święty Antoni, za twoim wstawiennictwem wielu chorych, będących w niebezpieczeństwie śmierci, odzyskało zdrowieją także zostałem dotknięty chorobą i spoczywam na łożu boleści. Przekonałem się, że ludzie nie są w stanie mi pomóc. Dlatego zwracam się do Ciebie, mój święty Patronie, byś błagał Boga o zdrowie dla mnie. Jeśli zaś jest wolą Bożą, abym w niej trwał, to chciej wy prosić mi cierpliwość i wytrwałość w moich cierpieniach, abym przez to stał się kiedyś uczestnikiem obietnicy, którą Jezus przyrzekł tym, którzy wytrwają aż do końca. Wszystkim zaś opiekującym się mną wyproś niegasnącą miłość, nagrodę za wszelkie dobro, które mi wyświadczyli, czego ja nie jestem w stanie wynagrodzić. Proszę Cię w imię Twej miłości, którą żywisz dla wszystkich chorych i cierpiących, wstawiaj się za mną u Ojca, którego razem z Synem i Duchem Świętym chwalisz i wysławiasz przez całe wieki. Amen.

 

Modlitwa o szczęśliwą śmierć

Święty Antoni, słodka pociecho umierających! Twojej miłości i szczególniejszej opiece polecam mój zgon i moją ostatnią chwilę, od której cała moja wieczność zależeć będzie. Przez wielką łaskę, jaką Ci Bóg okazał, zabierając Cię z tego świata śmiercią tak słodką i błogosławioną, proszę Cię, abyś i mnie wstawiennictwem Twym wyjednał szczęśliwe skonanie i raczył wspierać w tej chwili tak strasznej i niebezpiecznej. Gdybym wtedy z powodu cierpień i walki ze śmiercią nie mógł ciebie wzywać i o pomoc prosić, wzywam Cię teraz i zapraszam, z taką miłością i serdecznością, z jaką Ty zapraszałeś Jezusa, Maryję i Józefa w godzinę Twej błogosławionej śmierci. Jak zaś przez Nich zostałeś wysłuchany, tak teraz wysłuchaj mojej prośby. O waleczny wojowniku i pełen chwały zwycięzco, który pokonałeś piekielne duchy i pod swe stopy powaliłeś; okaż Twą moc w ostatniej godzinie mojej i odpędź ode mnie nieprzyjaciół duszy mojej. Nie oddalaj się ode mnie, ale bądź przy mnie i wspieraj w lęku śmierci. Powierzam się Tobie i Twojej opiece. Gdy skołatana dusza moja opuszczać będzie ciało, weź ją w Twoje święte ręce i zaprowadź przed trybunał naszego miłosiernego Ojca i sprawiedliwego Pana Jezusa Chrystusa i spraw, abym przez Twoje wstawiennictwo i zasługi dostąpił wyroku łaskawego i wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Obranie sobie za patrona św. Antoniego

Św. Antoni, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa! Tyś dostąpił piastował Dzieciątko Jezus na swych rękach, a dziś cieszysz się Nim w Niebieskiej Krainie. Składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi moją duszę obdarzyłeś. Na nowo obieram Ciebie dzisiaj za mego orędownika i wiernego Ojca. Postanawiam mocno nigdy Cię nie opuścić ani pozwolić ubliżyć Twej sławie, lecz zawsze Cię czcić i kochać. Proszę Cię, weź mnie w swoją opiekę i pomagaj mi we wszystkim. Nie opuszczaj mnie, lecz bądź mi towarzyszem w drodze do wieczności, moim orędownikiem, obrońcą i mą gwiazdą przewodnią tak w życiu, jak i przy śmierci. Amen. O św. Antoni, ubogacony łaską Bożą, do którego ułomni i uciemiężeni tak często wzdychają, a wzdychając pomocy, znajdują ją. Ja także z wielką ufnością proszę Cię o pomoc w mych przykrościach i trudach życia codziennego. Racz mnie wspierać w ostatniej godzinie mego życia. Przyjmij mnie, o najłaskawszy święty Antoni, na swego sługę i syna (córkę). Niech miłość Twoja będzie dla mnie opoką, która wielce u Boga zdziałać może, która pomoże mi dostąpić Królestwa Niebieskiego i pozwoli godnie umrzeć w obecności Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Amen.

 

Modlitwy w różnych potrzebach

Święty Antoni, hojnie obdarzony laską Bożą, uproś nam odzyskanie utraconej przez grzech ciężki laski uświęcającej. Ciebie uczynił Bóg wielkim świętym, możnym Cudotwórcą, pomocą w odnajdowaniu rzeczy zgubionych, obrońcą uciśnionych i skutecznym Orędownikiem. Niech także my, garnący się do Ciebie z ufnością, doznamy Twej pomocy i opieki. Oddal od nas szatana, zamierzającego nas skrzywdzić. Tego, który krzywdzi innych, natchnij, by krzywdy naprawił, a szkody wynagrodził. Oświeć tych, w których dłoniach znajdują się szale wagi sprawiedliwości, by wydawali sprawiedliwe wyroki. Zachowaj naszą dobrą sławę, broń przed potwarcą, jego złym językiem i sercem. Nie daj nam, święty jałmużniku, zginąć z braku pokarmu i opieki w czasie choroby i podeszłego wieku. Uproś błogosławieństwo Boże dla naszej codziennej pracy, pomnóż i zachowaj nasze siły. Ojcze ubogich i uciśnionych, gdy niepewność jutra popchnie nas do rozpaczy, przyjdź nam ze skuteczną pomocą. Bądź tarczą i obroną dzieci oddanych ci w opiekę przez troskliwe matki .Natchnij ufnością i wiarą w Opatrzność Bożą ojców, przychodzących do Ciebie w rozterce ducha. Strzeż, zachowaj i błogosław wszystkich garnących się pod Twoją opiekę. Niech przy Tobie i za Twoim wzorem wszyscy uczą się miłości Bogarodzicy Maryi oraz czci dla Jej Boskiego Syna. Przyrzekamy Ci, że będziemy unikali pijaństwa i obmowy bliźnich. Obiecujemy panować nad skłonnością do gniewu i rozwiązłości. Pragniemy być sługami i zwiastunami zgody, pokoju i poszanowania Praw Bożych i Kościelnych.

***

 

Antoni czyniący cuda, Najlitościwszy Przyjacielu tych, którzy się do Ciebie uciekają. Bądź Opiekunem i Obrońcą moim oraz mego domu. Zachowaj od nieszczęść, chorób i smutków moich najbliższych i drogich memu sercu. Osłaniaj dom i nasze życie od ognia, chorób i spustoszeń wojny. Broń od niedostatku, wspieraj w pracy, pomóż dobrze wykonywać obowiązki stanu i powołania. Niech moje życie służy chwale Bożej, pożytkowi Ojczyzny, niech będzie pomocą i przykładem dla bliźnich, a mnie niech wyjedna zbawienie. Oddaję Tobie duszę i ciało, umysł i serce, zmysły i zamiary, całego siebie. Kieruj i rządź mną tu, na ziemi, a gdy przyjdzie kres mej doczesnej wędrówki, przeprowadź przez Sąd Boży i bezpiecznie doprowadź do Królestwa Bożego. Amen.

***

 

O przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Boskie Dzieciątko; oto ja pełen nędzy wszelakiej, uciekam się do Ciebie, błagając, byś mnie wziął w swoją opiekę i wyprosił mi łaskę, o którą Cię proszę ..........  Wierząc w Twoją opiekę błagam Cię, święty Antoni, racz mi wyprosić u Boga łaskę szczególnego żalu za grzechy i łaskę miłowania Boga nade wszystko. Ufam, że za Twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół swej duszy i będę służył Bogu, Ojcu najlepszemu przez całe swe życie, by potem z Tobą kochać i wielbić Go na wieki wieków. Amen.

***

 

Święty Antoni, wzorze wielkiej świętości, pomóż mi żyć jak prawdziwy chrześcijanin, wierny przyrzeczeniom chrzcielnym. Ty wiesz, jak wielkie są niebezpieczeństwa i trudności mego życia. Wyjednaj mi, abym pokonał wszelkie pokusy do złego i miał odwagę bycia świadkiem mej wiary. Wyjednaj mi serce zdolne do miłowania Boga ponad wszystko, gotowe do przyjęcia Jego świętej woli pośród ofiar i wyrzeczeń. Otwórz mą duszę, bym kochał mych bliźnich szczerze i ofiarnie. Pozwól mi być gotowym do służenia im pociechą we wszystkich ich potrzebach. Podtrzymuj mnie Twoim przykładem, abym zasłużył na Bożą przyjaźń. Amen.

***

 

Ufni w Twoją świętą przyczy­nę i przemożne zasługi, pole­camy się tobie, święty Antoni, prosząc gorąco, byś wejrzał na nas, wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które ci z całą ufno­ścią przedstawiamy i zapisz je głęboko w twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo two­je u Boga, błagamy. Pozwól nam należeć do licz­by tych, których ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, abyśmy mogli we wszystkich potrzebach naszych znajdować w tobie ucie­czkę. Bądź pomocą naszą i po­ciechą, i nie ustawaj nigdy w hojności swojej opieki nad nami. A wśród przeróżnych łask i dobrodziejstw wyproś nam u tronu Bożego i tę ostateczną łaskę wytrwania, byśmy się mo­gli dostać do nieba i tam, razem z Tobą, wysławiać na wieki mi­łosierdzie Boże. Amen.

 

Nowenna do św. Antoniego

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus, z ufnością uciekamy się do Ciebie błagając, byś nas przyjął pod swoją opiekę. Uproś nam u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Go nade wszystko. Ufamy, że za Twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy i będziemy służyć Bogu, najlepszemu Ojcu, przez całe życie w świętości i sprawiedliwości, a potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen

Rozważania i modlitwy na poszczególne dni nowenny

Dzień 1

Święty Antoni, słysząc w swej duszy wołanie Chrystusa: "Pójdź za Mną", natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się światowej sławy i mimo młodego wieku wstępuje do zakonu Kanoników Regularnych. I my bądźmy zawsze posłuszni wszystkim natchnieniom łaski Bożej, gdyż one prowadzą nas do osiągnięcia ostatecznego celu naszego życia. Święty Antoni, wyjednaj nam u Boga łaskę naśladowania Ciebie, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują nas do pokuty i wierniejszej służby Jemu. Niech przez doczesność szukamy zawsze tego, co będzie miało wartość w wieczności.

Dzień 2

Święty Antoni, pod wpływem męczeńskiej śmierci pięciu franciszkanów, przyjmuje habit Serafickiego Patriarchy i udaje się do Maroka, by tam złożyć Bogu w ofierze swoje życie. Ale inne były plany Boże. Z powodu ciężkiej choroby zmuszony był wrócić, a burza morska zapędziła okręt, na którym płynął, na Sycylię. Nie załamał się, gdy Bóg pokrzyżował jego wzniosłe plany. Postanowił cierpliwie czekać na dalsze wskazówki Boże, dokąd Opatrzność Boża go skieruje. Pamiętajmy, że Bóg czuwa nad każdym naszym krokiem. Bądźmy gotowi przyjąć z Jego ręki wszystko: nie tylko dobrodziejstwa, ale i krzyże. Święty Antoni, Ciebie Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem "męczennik z pragnienia". Uproś nam u Boga tę łaskę, abyśmy zawsze pragnęli spełnienia się Jego świętej woli i zbawienia duszy, a zrządzenia Opatrzności przyjmowali chętnie, z miłością i spokojem.

Dzień 3

Święty Antoni zrozumiał, że Bóg nie żąda od niego śmierci męczeńskiej wśród pogan. Dlatego udał się na pustelnię w Monte Paulo we Włoszech i tam został męczennikiem pokuty. Biczował swoje ciało aż do krwi i wycieńczał je rozmaitymi umartwieniami. Jeżeli święty Antoni, mimo świątobliwego życia, oddawał się tak surowej pokucie, to jak bardzo my powinnyśmy pokutować, zważywszy nasze grzechy. Święty Antoni, mimo niewinnego życia tak bardzo umartwiałeś swoje ciało, że stałeś się męczennikiem pokuty, a nam, choć tyle razy upadamy, tak trudno się umartwić, nawet w rzeczach drobnych. Uproś więc nam u Boga łaskę poprawy życia i ducha pokuty.

Dzień 4

Bóg obdarzył świętego Antoniego najpiękniejszymi przymiotami natury i łaski. Ale on, wykształcony i utalentowany, nigdy nie wynosił się ponad innych. Myślał o sobie z pokorą, uważał się za najnędzniejszego z ludzi, największego grzesznika. Zawsze był gotów służyć każdemu, kto był w potrzebie. Obyśmy i my, mając za wzór świętego Antoniego, nie dali się nigdy unieść pysze. Bądźmy zawsze pokorni we wszystkich myślach, słowach i uczynkach. Święty Antoni, niech pamięć o Twej pokorze, którą obrałeś za przewodniczkę we wszystkich Twych czynach, pobudza nas do naśladowania Ciebie. Niech pamiętamy, że przed Bogiem jesteśmy niczym, a cokolwiek posiadamy, zawdzięczamy to Bogu. Niech nigdy nikogo nie poniżamy i nie szukamy własnego wyniesienia kosztem innych. Chcemy gorliwie naśladować Ciebie. Wyjednaj nam więc u tronu Najwyższego łaskę umiłowania pokory.

Dzień 5

Święty Antoni, choć pragnął dla wszystkich ludzi dobra i zbawienia, od wielu doznawał zniewag, prześladowań i nienawiści. Nigdy jednak nawet na chwilę nie stracił cierpliwości i służył ludziom z ofiarną dobrocią. Zawsze błagał Boga o łaskę ich nawrócenia i darowania im win. A nam nieraz tak trudno znosić cierpliwie prześladowania i krzywdy, a jeszcze trudniej modlić się za tych, którzy nas nienawidzą i prześladują. Święty Antoni, podziwiamy Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość do prześladowców. Pomóż nam zwyciężyć naszą niecierpliwość, niechęć, a nawet nienawiść, jaką nieraz mamy do tych, którzy nas obrazili. Wyjednaj nam u Boga wielkoduszną i pełną dobroci cierpliwość i miłość nieprzyjaciół.

Dzień 6

Święty Antoni ze wszystkich cnót najbardziej ukochał czystość serca, a za największe nieszczęście uważał grzech. Całe swoje życie poświęcił walce ze złem, chciał żarem swych słów wypędzić grzech z ludzkich serc i zaprowadzić wszystkich na drogę cnoty i niewinności. Obyśmy i my, za wzorem świętego Antoniego, unikali grzechu i żyli w niewinności, a dobrym przykładem i upomnieniem zachęcali i pociągali innych do świętości życia. Święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże nam daleko do wyżyn Twej świętości. Ty, pełen żarliwości o zbawienie dusz, byłeś postrachem piekła, a my często przez zły przykład jesteśmy przyczyną upadków innych. Uproś nam u Boga łaskę unikania grzechu i odwodzenia innych od niego.

Dzień 7

Święty Antoni był człowiekiem modlitwy. Często odchodził na pustkowie i przez dłuższy czas pozostawał na modlitwie. Na modlitwie otrzymywał natchnienia Boże, z niej czerpał siły do pokonywania wszelkich trudności. I dla nas modlitwa jest sprawą najważniejszą. Przez nią kierujmy wszystkie nasze sprawy do Boga. Starajmy się zawsze żyć w skupieniu, pamiętając o Jego stałej Obecności. Święty Antoni, Mistrzu życia modlitwy, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy nie zagubili się wśród codziennych spraw, problemów i kłopotów. Niech zawsze z naszych ust i serc płynie ku Bogu gorąca modlitwa, a nasza myśl niech będzie z Nim nieustannie zjednoczona.

Dzień 8

Święty Antoni zmarł w młodym wieku - zniszczyła go choroba. Znosił ją jednak bardzo cierpliwie i dopóki mu siły pozwalały, pracował bez narzekania i bez rozgoryczenia. Zawsze z uległością poddawał się wyrokom Bożej Opatrzności i nigdy nie szemrał przeciwko Woli Bożej. A nam tak trudno w cierpieniach i krzyżach, które nam Bóg zsyła, w każdej okoliczności życia zdać się na Wolę Bożą bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń. Święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej jest dla nas gorzkim wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciw zamiarom Bożej Opatrzności. Choroby i cierpienia, które Bóg zsyła dla dobra naszej duszy, uważamy za kary. Prześladowania, które dają nam okazję do ćwiczenia się w cierpliwości, uważamy za niesprawiedliwość. Uproś nam, święty nasz Opiekunie, cierpliwe znoszenie doświadczeń, które nam zsyła Bóg.

Dzień 9

Święty Antoni pragnął podjąć dla miłości i chwały Bożej rzeczy wielkie. Bóg jednak nie chciał od niego wielkiej ofiary jednorazowej, ale zażądał wierności w rzeczach drobnych, codziennych. I on w tych właśnie codziennych drobiazgach wykazał nadzwyczajną wierność, za co otrzymał od Boga wieniec chwały. Bóg i od nas oczekuje wierności w naszych konkretnych codziennych obowiązkach i drobiazgach, za co przygotowana jest dla nas wieczna nagroda. Aby ją jednak otrzymać, powinniśmy żyć na wzór świętego Antoniego i wytrwać w dobrym aż do końca. Święty Antoni, wielki Mistrzu wierności Bogu w zwyczajnej codzienności, naucz nas, byśmy cenili wszystko, co składa się na nasze szare codzienne życie i byśmy gorliwie wykorzystali te drobiazgi ku chwale Bożej i własnemu zbawieniu. Ty wiesz, że chcemy otrzymać wieczną nagrodę, lecz tak mało czynimy, aby na nią zasłużyć. Chcemy odnieść zwycięstwo, lecz brak nam sił do walki. Chcemy cieszyć się z Tobą na wieki, lecz boimy się cierpień. Święty nasz Opiekunie, uproś nam u Boga światło i siły do takiego życia, byśmy po śmierci mogli osiągnąć chwałę niebieską i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez swe cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj nam u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragniemy. Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na nasze przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez Ciebie wsławiona, oraz na zbawienie naszych dusz, o które prosimy w naszej modlitwie.

 

Koronka do św. Antoniego

Koronka do św. Antoniego składa się z 13 Ojcze nasz, 13 Zdrowaś Mario i 13 Chwała Ojcu. Przed każdym Ojcze nasz odmawia się krótką modlitwę na pamiątkę 13 przywilejów, czyli łask szczególnych, które Św. Cudotwórca otrzymał od Pana Boga. Te przywileje opiewa hymn do św. Antoniego “Siquaeris” („Jeśli pytasz o cuda”) ułożony przez serafickiego doktora św. Bonawenturę.

Koronka ta także służyć może jako nabożeństwo trzynastodniowe w celu przygotowania się do uroczystości św. Antoniego.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Św.  Amen.

 1. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
 2. Panie. pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu…

 1. Mors – śmierć

O Najchwalebniejszy Cudotwórco św. Antoni, otrzymałeś od Boga moc wskrzeszania umarłych i rzeczywiście wielu do życia przywróciłeś. Ulituj się nade mną, wskrześ duszę moją ze strasznej śmierci grzechowej i spraw, by odtąd żyła zawsze życiem łaski.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Error – Błąd

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, który obdarzony nadprzyrodzoną mądrością, tylu uwolniłeś z przepaści niewiary i herezji. Spuść promień Swej mądrości na tych wszystkich, którzy błąkają się po drogach bezbożności i występku, aby przejrzeli i powrócili do Wiary św. Chrystusowej.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Calamitas – Utrapienie

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, tysiące grzeszników nawróciłeś do Boga i zaprowadziłeś do nieba. Uchroń mnie od największego neszczęścia, od potępienia wiecznego i spraw, bym mógł wraz z Tobą oglądać Boga w niebieskich przybytkach.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Demon – Czart

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, tak wielki moc posiadałeś nad piekłem, że byłeś postrachem szatanów. Dopomóż mi w walce z napaściami diabelskimi, abym zwyciężył swego najgorszego nieprzyjaciela i zatriumfował na wieki.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Lepra Fugiunt – Trąd znika

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, Swą dziewiczą niewinnością zasłużyłeś Sobie piastować na ręku Boskie Dzieciątko. Oczyść, proszę Cię, duszę i ciało moje z obrzydliwego trądu grzechów nieczystych i spraw, bym już nigdy ich nie popełniał.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Aegri surgunt sani – Chorzy biorą uzdrowienie

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, wielu chorym zdrowie przywróciłeś. Okaż i nade mną, błagam Cię, moc Swoją i uwolnij ciało moje od jakichkolwiek niemocy i cierpienia, jeżeli to tylko nie będzie przeszkodę dla mego zbawienia.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Cedunt Mars – Wzburzone Morza cichną

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, uciszałeś wzburzone morza i ratowałeś życie zagrożonym podróżnym, prowadząc ich do bezpiecznej przystani. Proszę Cię, nie daj zginąć mej duszy, lecz wolną i bezpieczną od burz tego życia, zaprowadź do pożądanego portu wiecznego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwata Ojcu…

 1. Vincula – Okowy spadają

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, spojrzyj, ilu to więzami skrępowana jest dusza moja i jak strasznie ściskają ją nieprzyjaciele. Błagam Cię więc uwolnij ją od tych więzów. Zaprowadź do Jezusa i Marii i złącz ją z Nimi więzami Bożej miłości.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Membra – Członki odrastają

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, wiele prac podjąłeś i wiele trudu poniosłeś, by połączyć porozrywane członki mistycznego ciała Kościoła św. Spojrzyj, dziś piekło, znowu szaleje przeciw Kościołowi św. i jego wyznawcom. Proszę Cię, miej litość nad nami, osusz łzy nasze i spraw, by wszyscy powrócili na macierzyńskie łono Kościoła św.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Resque perditas – Zguby się znajdują

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, Bóg Cię obdarzył szczególniejszym przywilejem odnajdywania rzeczy zgubionych. Spraw, bym odnalazł wraz z łaski Bożej, najkosztowniejszy skarb cnót wszelakich, a znalazłszy, nigdy go nie stracił.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Petunt et accipiun etc. – Każdy kto z wiarą prosi itd..

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, zawsze opiekowałeś się i opiekować się nie przestaniesz wszystkimi, którzy się do Ciebie uciekają, choćby byli najbardziej zatwardziałymi grzesznikami. Chociaż niegodny proszę Cię, ulituj się nade mną biednym grzesznikiem i nie odmawiaj mi Swej pomocy w potrzebie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

 1. Pereunt pericula – Niebezpieczeństwa znikają

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, patrz, ile to niebezpieczeństw zagraża życiu mojemu, tak co do duszy jak co do ciała. Wyrzecz słowo jedno Swym błogosławionym językiem, a będę od nich uwolniony. Przede wszystkim jednak zachowaj mnie od grzechu, tego największego nieszczęścia, które ciągle zagraża zbawieniu mej duszy.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcze…

 1. Cessant et necessitas etc.– W potrzebach staranie itd.

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, od siedmiu już przeszło wieków; nie tylko Padwa, ale każdy zakątek ziemi błogosławi i czci Twoje imię. Bo nie ma nędzy z której byś nie wybawił, nie ma utrapienia, nad którym byś się nie ulitował. Dlatego proszę Cię pokornie bądź moim protektorem i obrońcą. Pozwól, bym Cię czcił i błogosławił przez całe życie, o łaskawy mój Opiekunie, Cudotwórco i Święty.

Ojcze nasz …, Zdrowaś Mario …, Chwała Ojcu…

Po skończeniu koronki odmawia się następującą modlitwę:

Modlitwa

Upadam przed Tobą na kolana, o najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni. Bóg powierzył Ci skarby Swego miłosierdzia, abyś w każdej chwili mógł z nich czerpać dla dobra tych, którzy Cię kochają. Uwielbiam Boga i dzięki Mu składam za te trzynaście szczególniejszych łask i przywilejów, którymi Cię obdarzył, a którymi i ja niegodny, chciałem Ciebie dziś uczcić, prosząc o opiekę nad sobą. Przede wszystkim zaś błagam Cię o łaskę, bym mógł umrzeć na łonie Matki naszej Kościoła św., zaopatrzony św. Sakramentami. By ostatnie me słowa były: Jezus, Maria, Józef ! Spodziewam się, że taką prośbę miłościwie wysłuchasz. Bo pragnę tam tylko zdążać, gdzie Ty królujesz, by Ci dziękować i błogosławi na weki.

            Tu należy odmówić: Responsorium “Si quaeris” (“Jeśli pytasz o cuda”) wraz z modlitwą następnie, prosić św. Antoniego o błogosławieństwo mówiąc:

O najmiłościwszy mój Opiekunie i najpotężniejszy Obrońco, św. Antoni, udziel mi Swego, błogosławieństwa, które Sam tyle razy otrzymałeś od Jezusa i od ukochanej Matki, Niepokalanej Dziewicy Marii. Pragnę czcić i błogosławić te Najświętsze Imiona wraz z Tobą. W Imię Ojca i Syna i Ducha Św. – Amen.

 

Godzinki o Św. Antonim

Inwokacja

Oddajcie wargi nasze chwałę Antoniemu,

Oddajcie hołd, szacunek, cześć należną Jemu.

Przybądź nam tu z pomocą, o święty Antoni,

Niech Twoja przyczyna od złego nas chroni.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu,

Jak była na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedynej na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj nam, drogi mężu, co piastujesz Dziecię,

Sługo Najczystszej Matki, cudem na tym świecie.

Tyś wiernym sługą Marii, tyś Jej dobrym synem,

W ramionach swych z Jej łaski tulisz Jej Dziecinę.

Ona cię kwieciem cnoty darzy tak jak Syna,

Niech można będzie przed Nią za mną Twa przyczyna.

K: Święty Antoni, lilio czystości,

W: Spójrz łaskawym okiem na głos mojej prośby.

Módlmy się:

            Ciebie, potężny święty Antoni, jako mojego najdobrotliwszego Ojca i najlepszego Obrońcę, proszę na miłość Ukrzyżowanego, żebyś i mnie w moim smutku pocieszył, pomógł w potrzebie i został na zawsze mym wiernym przyjacielem i obrońcą. Zwróć swe oczy na mą biedną duszę, a ponieważ jesteś patronem rzeczy zagubionych, spraw abym znalazł łaskę miłości Boga, a drogi ten klejnot zachował aż do śmierci. Błagam, uproś mi odpuszczenie mych wszystkich grzechów, postęp w cnotach, wytrwanie w dobrym, szczęśliwą godzinę śmierci i wieczne zbawienie. Amen.

Przybądź nam tu z pomocą, o święty Antoni…

Hymn

Witaj, perło ubóstwa, co Franciszka śladem

idąc, zbierałeś cnoty za Jego przykładem.

Ukryć się chciałeś w świecie, więc Bóg Cię wywyższył,

gardziłeś ziemską chwałą – dla Cię tron najwyższy.

Za wiarę gotów byłeś przelać krew w męczeństwie,

Bóg Cię darem wymowy obdarzył zwycięskim.

K: Święty Antoni, filarze Kościoła;

W: Wysłuchaj próśb jego, gdy z ufnością woła.

Przybądź nam tu z pomocą, o święty Antoni….

Hymn

Witaj, postrachu czartów, pogromco występków,

Nawracasz jednym słowem zbójców pięćdziesięciu.

Zwyciężasz ludzkie serca, odnawiasz obyczaje,

Gromisz występki grzesznych, pokój sercom dajesz.

Chwalebny cudotwórco, wszak nie tylko człowiek

I osioł, ptak i ryba słuchają słow Twoich.

K: Święty Antoni, prawdy nauczycielu;

W: Niech za Twą przyczyną nawróci się wielu.

Przybądź nam tu z pomocą, o święty Antoni….

Hymn

Tyś jest weselem wielkim Niebieskiego Dworu,

Ozdobą najprzedniejszą Franciszka Zakonu.

Potężny pośredniku, za Twoją przyczyną

Na pewno znajdziem łaskę u Bożej Dzieciny.

Ty ze zgubnej nas pułapki uratujesz pewnie,

Do Ciebie swoje modły każdy śle w potrzebie.

K: Módl się za nami, o święty Antoni;

W: Niech nas Twa prośba od złego obroni.

 

Ofiarowanie Godzinek


Na cześć i chwałę Boga w Trójcy jedynego.

Ojca, Syna i Ducha na wieki wiecznego,

Ofiaruję, Antoni , święte te godziny.

Przyjmijże je łaskawie, uproś moje winy.

Chciej mi być osobliwszym, przed Bogiem patronem,

Wodzem, wspomożycielem, bym nie był wzgardzonym.

Uproś łaskę, niech Boga oglądam na wieki,

Broń przy śmierci, gdy będę zawierał powieki.

 1. Módl się za nami, święty Antoni.
 2. Broń nas od złego i niebezpiecznej toni.

Módlmy się.

Niech dopomoże ludowi Twemu, prosimy Cię, Boże, przezacnego wyznawcy Twojego, świętego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, która by nas na tym świecie godnymi Twej łaski uczyniła i abyśmy w przyszłym radość wieczną otrzymali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

 

Hymn ku czci Matki Najświętszej, który odmawiał św. Antoni w życiu i przy śmierci

O Pani wielce chwalebna, od gwiazd na niebie wznioślejsza, Własnego Stwórcę i Syna karmiłaś piersią matczyną! Przez Ewę dobro stracone przywracasz rodząc Jezusa I grzesznym, godnym litości wskazujesz drogę do raju O Bramo Króla wszechświata promieniejąca jasnością, Niech życie dane przez Ciebie z weselem wielbią zbawieni. Niech Ojca z Duchem Najświętszym i Twoim Synem, Dziewico, Wysławia wszystko na wieki, gdyż On przyodział Cię łaską. Amen.

 

Modlitwa świętego Antoniego do Matki Najświętszej

O Pani nasza, Nadziejo nasza, prosimy Cię, pojednaj z Bogiem grzeszników. Matko miłosierdzia, daj siłę do powstania tym, co upadli. Bądź nadzieją zrozpaczonym, nie odpychaj nikogo, ale przyjmij wszystkich, którzy do Ciebie się zwracają. Ciebie, o Maryjo, nazywamy Gwiazdą morza. Znajdujemy się na pełnym morzu, targani jesteśmy przez fale, zatapia nas burzliwe morze. Prosimy Cię, daj nam dojść szczęśliwie do bram wieczności, uwolnij nas od burz i nawałnic życia, ukazuj drogę i prowadź do Jezusa. Amen.

Hymn do św. Antoniego Husiatyńskiego

Tekst i muzyka: Hubert Kowalski

Ref.

Święty Antoni módl się za nami!

Przemożny Patronie Husiatyński Panie.

Niech Twa opieka Boży lud ochroni,

Twoje wstawiennictwo doda nam odwagi!


1. Tym, którzy błądzą ukaż, gdzie jest droga.

Tym, co strapieni przybliż miłość Boga.

Tym, co zwątpili przywróć nadzieję,

Niech w naszych sercach Boża miłość się rozleje!

 

2. Tym, co w chorobie uproś uzdrowienie,

Wszystkim grzesznikom wyjednaj zbawienie

Dzieci, rodziny zanieś Matce Pana

Niech Boża miłość będzie zawsze uwielbiana!

 

3. Tym, co zgubili wiarę i sens życia

Pomóż odnaleźć radość ich odkrycia.

Prowadź do miejsca, gdzie rzecz zagubiona

Niech chwała Bogu będzie zawsze oddawana!

Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego „Husiatyńskiego” 2019