Pytania dla kandydatów do bierzmowania

 

 

 1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.

 2. Co to jest Pismo św.? Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 3. Kto jest autorem Pisma św.? Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

 4. Jak dzieli się Pismo św.? Pismo św. dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament.

 5. Co jest przewodnią myślą Pisma św.? Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

 6. Które z wszystkich ksiąg Pisma św. są najważniejsze? Najważniejsze. są cztery Ewangelie święte, które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

 7. Jak inaczej nazywamy. Ewangelię? Ewangelię nazywamy "Dobrą Nowiną", ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego, sens życia.
 1. Kto napisał 4 Ewangelie święte? Ewangelie napisali: św. Łukasz, św. Marek, św. Mateusz i św. Jan
 1. Co to jest Tradycja? Podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

 2. Mały Katechizm: Dekalog, Główne prawdy wiary, skład Apostolski, Sakramenty, Tajemnice różańca św.

 3. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

1) powiedział o tym Bóg Ojciec,

2) zaświadczyli to Apostołowie,

3) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,

4) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

 1. Wymień kilku polskich świętych: Św. Stanisław, biskup i męczennik (Wawel); Św. Jan z Kęt (kościół św. Anny w Krakowie); Św. Jacek (Kraków); Św. Stanisław Kostka (spoczywa w Rzymie); Św. Maksymilian Kolbe; Św. Królowa Jadwiga (Wawel).

 2. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka? Śmierć - odłączenie duszy od ciała człowieka.

Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał – sąd ostateczny nad całą ludzkością. Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci. Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem. Piekło to jest stan wiecznej kary.

 1. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: "To czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe".

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech? Czym jest grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne. Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmierte1ny) i lekki.

 1. Na czym polega grzech ciężki? Człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

 2. Na czym polega grzech lekki? Człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej lub przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 3. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 1. Co to jest łaska Boża? Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 2. Co to jest sakrament? Jest to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej.

Jakie znasz sakramenty św.?
chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo

Co to jest chrzest? Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny i grzechy przed chrztem popełnione, włącza do Kościoła i otwiera drogę do innych sakramentów.

Jakie są skutki chrztu?
Chrzest gładzi grzech pierworodny i grzechy przed chrztem popełnione, daje łaskę uświęcającą, włącza do Kościoła.
W jaki sposób udziela się chrztu?
Przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: „N, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. (N - oznacza imię)
Kto udziela chrztu?
Chrztu udziela kapłan lub diakon, a w nagłym wypadku (zagrożenie życia) chrztu może udzielić każdy człowiek.

 1. Co to jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 Inne nazwy bierzmowania to:

 1. a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co

to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,

 1. b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

Bierzmowanie udziela następujących łask;

1) pomnaża łaskę uświęcającą,

2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,

3) daje 7 darów Ducha Świętego,

4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

Dary Ducha Świętego:

1) Dar mądrości.

2) Dar rozumu.

3) Dar rady.

4) Dar męstwa.

5) Dar umiejętności.

6) Dar pobożności.

7) Dar bojaźni Bożej

 1. Co to jest Najświętszy Sakrament?
  Najświętszy Sakrament to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.
  Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?
  W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus wziął chleb, połamał go i podał mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, które za was będzie wydane!” Po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: „To jest kielich Krwi mojej, która za was będzie wylana: to czyńcie na moją pamiątkę”.
  Z czego składa się liturgia Mszy św.?
  Składa się z obrzędów wstępu, liturgii słowa, liturgii Eucharystycznej i obrzędów zakończenia.
  Z czego składa się liturgia słowa?
  Składa się z czytań biblijnych, kazania, wyznania wiary i modlitwy wiernych.
  Z czego składa się liturgia Eucharystyczna?
  Składa się z przygotowania darów, Modlitwy Eucharystycznej i Komunii św.
  Z czego składają się obrzędy zakończenia?  Składają się z błogosławieństwa i rozesłania.
  Co to jest przeistoczenie?
  Przeistoczenie to przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Jego Krew.
 1. Co to jest sakrament pokuty?
  Jest to sakrament, w którym Pan Bóg przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy.

 2. Co to jest namaszczenie chorych?
  Jest to sakrament, w którym Chrystus umacnia chorego w cierpieniu a czasem przywraca mu zdrowie. Kapłan namaszcza olejem głowę i dłonie chorego, wypowiadając modlitwę. Namaszczenia chorych udziela się następującym osobom:
  - zagrożonym poważną chorobą
  - zagrożonym śmiercią
  - będącym w podeszłym wieku

 3. Co to jest Wiatyk?
  Jest to Komunia św. podawana chorym w obliczu śmierci. To pokarm na drogę do nieba .

 4. Co to jest sakrament kapłaństwa?
  Jest to sakrament, w którym kapłan otrzymuje władzę do sprawowania Mszy św., odpuszczania grzechów i sprawowania innych sakramentów św. oraz głoszenia słowa Bożego.
  Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa?
  W Wielki Czwartek, kiedy polecił: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

 5. Kto ustanowił małżeństwo?
  Małżeństwo ustanowił Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę, a Jezus Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu. Jakie jest małżeństwo z woli Boga? Jest święte i nierozerwalne.
 1. Co to jest grzech? Grzech to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego.

 2. Co to jest modlitwa? Modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem.
  Kto nas nauczył najlepszej modlitwy?
  Pan Jezus – nauczył nas Modlitwy Pańskiej.
   Dlaczego należy się modlić?
  Przez modlitwę wyrażamy naszą wiarę i miłość do Boga. Modlitwa pogłębia naszą więź z Bogiem i zapewnia nam zbawienie.
  Jakie są rodzaje modlitwy?
  Uwielbienie, prośba, dziękczynienie.

 3. Pod jakim wezwaniem jest Twoja parafia?

 4. Jak ma na imię Ks. Proboszcz z Twojej Parafii?

W czasie udzielania bierzmowania należy zachować się w następujący sposób:

1) Gdy ks. biskup się zbliża, uklęknąć, odsłonić czoło – w ręce trzymać kartkę do bierzmowania.

2) Świadek bierzmowania ma przez chwilę bierzmowania trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.

3) Po namaszczeniu odpowiedzieć: „Amen" oraz "I z duchem twoim".

4) Pozostać w kościele i modlić się do momentu, gdy biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.